תנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר המפגש בין ספקים ולקוחות הגיל השלישי של 4SeniorShops - אתר המציג ספקים ונותני שירותים לקהל הגיל השלישי מהמובילים בתחומם. אתר 4SeniorShops מופעל ע"י Uni.E Group (להלן: "האתר"). באתר מופעלת זירת המכירות המציעה לך מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים (להלן: "הספקים") הן בשיטת צור קשר, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים (להלן: "זירת המכירות").

כללי:
 1. בקשת הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת בקשה לרכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.
 3. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה בזירת השיווק, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לרכישה.
 4. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
מוצרים ושירותים מוצעים ע"י ספקים ונותני שירות
  למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה בזירת השיווק, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי חברת Uni.E Group מפעילת האתר. בכפוף להוראות כל דין, האחריות על מכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ואין לראות ב- Uni.E Group כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עם זאת Uni.E Group מקפידה לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד. כמו כן החברה לא נוקטת באמצעים לאספקת המוצרים.
הזמנת מוצרים ו/או שירותים
 1. המוצרים/שירותים המוצעים במסגרת פעילות האתר הינם מאת מיטב הספקים/נותני שירות בארץ. אופן הזמנת המוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר דרך השארת פרטים בכרטיס "צור קשר" של הספק. יובהר ויודגש כי, למעט אם ייקבע אחרת, ובכפוף להוראות כל דין, המוצרים המוצעים באתר על ידי הספקים בלבד ובאחריותם המלאה.
 2. הספקים יעמדו בכל הוראת הדין אשר עניינן באחזקת מלאי סביר של הטובין המוצעים למכירה.
תהליך ההזמנה
  לאחר בקשה לרכישת מוצר ו/או שירות שנשלחה באמצעות כרטיס "צור קשר", נותן השירות/ספק יחזור למזמין בהקדם האפשרי.
אספקת המוצרים
  אספקת המוצרים/שירותים ע"י הספקים/נותני שירות תתבצע בתאום עם הלקוח באחריותם המלאה.
מחירים ותשלומים
  מחירים ותשלומים של המוצרים/שירותים נקבעים ונגבים על ידי הספקים/נותני שירות בתאום עם הלקוח.
אחריות
 1. חברת Uni.E Group אינה מוכרת את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספקים ונותני השירות. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת Uni.E Group לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 4. בשום מקרה לא תחול על חברת Uni.E Group אחריות כלשהי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע חברת Uni.E Group על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
 5. השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת Uni.E Group בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 6. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח
דין ושיפוט
  הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו.